/นัดการประชุมคณะกรรมกรการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

นัดการประชุมคณะกรรมกรการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วาระที่ ๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง ผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมกาการเงินและทรัพย์สิน
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายค่าภัตตาหารนิสิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๓.๒ เรื่อง รายงานข้อมูลเปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๓.๔ เรื่อง รายงานปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ใช้มานาน
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ไตรมาสสอง
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเสนอแตั้งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำ
วิทยาลัยสงฆ์ระยองและวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี