/อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร

วันที่ ๗-๘ มิ.ย. ๖๔ ส่วนภูมิภาค ส่วนงานโซนภาคเหนือ วันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส่วนภูมิภาค ส่วนงานโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๔-๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส่วนกลาง ส่วนงานโซนภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยอบรมออนไลน์ในระบบ ZOOM ID ๔๕๘๔๘๓๗๓๕๑ บรรยายการวิเคราะห์งบการเงิน โดย อาจารย์วารี เชื้อปรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน