/เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี รับตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี รับตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒