/กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ

4 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง